Yesu John Mugabo yigishaho si umwe wo muri Bibiliya, uvugwa muri Bibiliya yabayeho mbere ya Diyoniziyo.

0
404

Bacchus cyangwa Diyoniziyo uri hagati mu mwandiko zari imana zisengwa n/Abaroma.

Yesu  John Mugabo yigishaho si umwe wo muri Bibiliya. Uvugwa muri Bibiliya yabayeho mbere ya Diyoniziyo.

Mwalimu (nkuko bamwita) John Mugabo  amaze iminsi mike avuga mu nyigisho ze ko mbere yuko Yesu avuka hari harabanje kubaho uwitwa Diyoniziyo, ufatwa mu myizerere y’Abaroma nk’uwavuye kandi akabyarwa n’Imana, akabyarwa kandi n’isugi, nyuma agapfa akazuka mbese akaba ahuje byose nka Yesu uvugwa muri Bibiliya.

Ndagira ngo mbwire John Mugabo ko ashobora kuba yarasomye igice cya Bibiliya gusa,  kuko Yesu Bibiliya ivuga , yari yarahanuweho mu bihe bya cyera  cyane , ikindi cy’ingenzi rero nuko “Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n’Imana kandi yari Imana”. Jambo uwo uvugwa Ni Yesu. Ese  hari ahavuga mubyo yasomye ko Mbere na mbere hariho Diyoniziyo? Cyokora avuze ko Satani we yabayeho mbere y’Abaroma na mbere ya Diyoniziyo  kuba rero uwo yashyira mu bamukorera ibintu byigana iby’ijuru , iby’Ubumana ntibitangaje, buriya yashyize mu Baroma iyo myizerere yigana ibyari byaravuzwe kuri Yesu.. Ubusanzwe mu mikorere ya Satani  , bigaragara ko yagiye yigana kenshi imikorere y’Iby’Ubumana.Ingero zirahari.

Mu gusoza rero reka mbwire Mugabo  ko Yesu yivugiye ko Mbere yuko Abrahamu abaho, yariho. Nguwo Yesu , udafite itangiriro ntagire iherezo.  Yesu uwo niwe waremye byose. Niba Diyoniziyo yarabayeho Yesu niwe wamuremye.

Salut.

MITALI Adolphe.