Top 9 inenge zavuzwe mu itorero ADEPR

0
474

Top 9 z’ibinengwa muri ADEPR.

Ubushize twabagejejeho top 9 z’ibintu bishimwa mu itorero ADEPR. Uyu munsi twifuje kubagezaho top  9 z’’ibinengwa muri iryo torero, byose ku mpamvu zo kubaka atari ugusenya, no guhugurana ubugwaneza bivuye mu rukundo, n’ishyaka ry’umurimo w’Imana.

Zimwe muri izi nenge tugaragaza ntizireba abayoboke b’itorero bose, hari iziboneka ku bantu bamwe gusa.

1.Ubuyobe

Ubu buyobe mvuga ntibugaragarira mu itorero ADEPR gusa, buboneka no mu yandi madini agaragaza ko hanze yayo nta kundi kuri guhari.. Uti bugaragarira hehe?

Ikimenyetso cy’ubu buyobe kigaragarira ku bayoboke bamwe, baba bazi mu mitima yabo ko  mu idini ryabo ariho gusa habonekera agakiza. Ibi rero mbifata nk’ubuyobe kuko binyuranyije n’ijambo ry’Imana rivuga ko “Nta rindi zina twahawe mu nsi y’ijuru dukwiriye gukirizwamo, uretse irya Yesu Kristo”, Bibiliya kandi ikatubwira ko Yesu ariwe nzira n’ukuri n’ubugingo. Umubare rero utari muto mu bayoboke b’iri torero, mu mitima yabo habahamiriza ko “Nta rindi zina abantu bahawe gukirizwamo uretse ADEPR” ibi nabivuga bamwe bakumva ari ugukabya. Ariko, iyo urebye imvugo n’imigirire ya bamwe, usanga ariko bimeze. Niyo ku magambo bakubwira ko bazi ko izina ryo gukirizwamo ari Yesu, mu mitima yabo baba bavuga ukundi, , ko, inzira ari iryo torero ryabo.

2.Kwirema ibice.

Iyi nenge ifite aho ihuriye n’iyi nari maze kuvuga haruguru.

Abayoboke batari bacye (biragaragara nubwo nta bushakashatsi bwimbitse nakoze ngo mbone umubare nyawo) bashyize igikuta hagati y’abo n’andi matorero avuga Kristo. Ibyo bigaragazwa no kutemera abandi, gucira abandi imanza, kwimenyaho ko aribo ba Nyiri ugukiranuka Ababwiriza butumwa basaritswe n’iyi nenge, nako iki cyaha , reka twite ibintu uko Bibiliya ibyita, usanga mu kubwiriza kwabo hataburamo, kwinjizamo ako kantu ko kugaya andi matorero no kurata iryabo.

Abakora ibi birengagiza ko kwirema ibice ari iby’abanyakamere (ya cyera) nkuko Paulo abivuga, ndetse ikabarwa muri ya mirimo ya Kamere ivugwa mu ba Galatiya, iyo Paulo avuga ko abayikora batazaragwa ubwami bw’Imana. Ibi kandi ntibitangaje, kuko kwirema ibice, bikubiyemo kwangana.Nonese waba warateye umugongo undi Kristo yapfiriye urukundo rukaba rurihe? Urundi rugero nuko utazigera ubona aba basengera irindi torero ryemera Kristo, ngo ritere imbere, iyo babasabye gusengera itorero, basengera umurimo wo muri ADEPR gusa.Ntibakwakira umuvugabutumwa uvuye mu rindi torero, ntibashyingira umuntu udakomoka muri ryo (niko mbiheruka keretse niba byarahindutse)

Ibi ariko birasekeje hamwe, kuko ariya mategeko batayubahiriza ngo bayarangize yose. Kuko usanga nubwo batacyira abavugabutumwa baturutse ahandi, ibyo ntibibabuza kugurisha ibitabo bya gikristo by’abanyamahanga batari muri ADEPR

3.Kubaka ku mihango y’idini, n’amategeko y’abantu kurusha ay’Imana

Ibi ni umuco wa gifarisayo Yesu yakunze kwamagana. Abafarisayo birengagizaga itegeko ry’Imana bakarirutisha ibindi by’imigenzo. Abakora ibi bakunda cyane  kwitwaza ijambo ngo “Disipline y’itorero” ariko  ukibaza igikwiye gushyirwa hejuru iyo ijambo ry’Imana rigonganye n’umuhango cyangwa discipline runaka y’itorero. Uku kubaka ku mihango y’idini, hajya habonekamo kutemera abandi bishingiye ku bintu, bidafashije, ndetse habonekamo n’uburyarya.

Mvuga ku byiza biranga itorero ADEPR, navuze ko nkunda imisatsi, naturels, ariko si impamvu yo kutemera , guheza no gucira imanza abadefiriza.  Icya mbere muri uku kubacira urubanza mbonamo uburyarya, kuko abaruca baba batera kanta, aha nkibaza aho itaniye n’iyindi miti ( produits), ikindi nuko Bibiliya ivuga kuboha imisatsi…si ukudefiriza.

  1. Gukumira abandi gukora umurimo w’Imana

Hari abayobozi benshi usanga biharira umurimo w’Imana, ugasanga guhera kw’’itariki ya mbere y’umwaka aribo babwiriza nta wundi baha ijambo. Ibyo bituma umuntu yibaza niba nta bandi Imana yahaye impano mu itorero ryabo. Muri iri torero ntibajya bemera ko hakorera indi miryango ya gikristo.

5.Kuramya no guhimbaza bitagera ku ntego.

Bitewe n’ibyitwa kubahiriza gahunda, usanga mu materaniro yo ku cyumweru, hatabaho kuramya no guhimbaza byimbitse, bigera ku ntego. Usanga ku cyumweru amakorali ariyo yiririmbira gusa, cyokora hari igihe hacaho nk’indirimbo imwe yo mu gitabo, ubundi bakabwiriza abakristo bagataha. Usanga nta mudendezo, umuntu akaba yataha uko yaje. Niyo mpamvu usanga abantu bikundira mu byumba by’amasengesho kuko ariho hari uyu mudendezo.

6.Umuco w’Ubusatuzi.

Ibi sinabihagazeho ariko byakomeje kuvugwa ko hari ama paruwasi atumira abavugabutumwa bakunzwe cyane kugira ngo babwirize bemeze abantu, haboneke amaturo menshi, nyuma yaho, hakabaho kugabana nabo.Aya ma paruwasi kandi aba yahamagariye aba kuvuga ubutumwa bubashyigikira, ibi bikaba byatera bariya no kuvuga ubutumwa bahawe n’Imana.

7.Ubuyobozi bukorera mu bwiru.

Impagarara zimaze iminsi muri iri torero, ryagaragaje ko ubuyobozi muri iri torero bukorera mu bwiru, ntibukorere mu mucyo, abakristo ntibamenye aho imitungo ingana, n’impamvu ibyemezo bimwe na bimwe biba byafashwe, nta demokarasi iharangwa.

  1. Abakristo bemera kuyoborwa butama .

Muri  bwa bwiru ubuyobozi bukoreramo, abakristo nabo umuntu yabagayira ko bagiye bicecekera, ntibabaze iyo babaganisha, ugasanga nyuma barira  ibintu byarageze irudubi..

  1. Amakimbirane ahoraho.

Muri iri torero hasigaye harangwa amakimbirane ahoraho, ibirego byo kunyereza umutungo uba wavuye mu kwitanga kw’abakristo., havuzwemo ibibazo by’amacakubiri, no  guhishira ibyaha bya bamwe.

  1. Kutimika abagore ku murimo w’ubupasteri

Muri iri torero bemera ko abagore babwiriza ubutumwa bwiza, ariko nta mpamvu mbona bakumira abagore ku bu pasteri

MITALI Adolphe.