Jean Pierre, Olivier na bagenzi babo bayobora amateraniro yo kuwa gatatu muri ADEPR Gakinjiro, ni abo gushimirwa.

1
206

Jean Pierre, Olivier na bagenzi babo bayobora amateraniro yo kuwa gatatu mu Gakinjiro ADEPR, ni abo gushimirwa.

Maze igihe kitari gito nitabira uko nshobojwe amateraniro abera  mu Rusengero rwa ADEPR mu Gakinjiro, icyo maze kubona nuko abagabo barimo Jean Pierre, Olivier, n’abandi nka babiri ntaramenya amazina, bayoborana Na Mwuka Wera,iteraniro ry’Imana, abantu bagahembuka mu buryo bw’umwuka,  itorero ry’Imana rikabasha gusubizwamo imbaraga, imigozi ikabohoka. Ni Kubw’iyo mpamvu rero nsanga bariya bakozi b’Imana ari abo gushimirwa ku bwo kwemerera Mwuka kuba umuyoboro wo gukora umurimo mu mukumbi we. Muradufasha rwose,Turabashima.

Ubusanzwe tuzi ko Ukwiriye gushimwa, Ukwiriye ikuzo n’icyubahiro, ari Uwiteka Imana ishobora byose wenyine. Niyo mpamvu mu bizera hajya habamo kwirinda gushimagiza umuntu, kuko mu by’ukuri yaba umunyabwenge, yaba umunyaburanga, yaba umuntu ufite ubushobozi bukomeye, icyo tuzi nuko muri byose, nta na kimwe aba yarihaye. Niyo mpamvu yo kudashimagiza umuntu cyanecyane ko dushobora kugwa mu mutego wa Satani, wa muntu agatangira kwihimbaza, natwe abashima aho kwishingikiriza ku Mana, tugatangira kugira abantu ibigirwamana.Niyo mpamvu ijambo ry’Imana ritubwira ngo nitumara gukora ibyo twasabwaga gukora tujye tuvuga ko turi abagaragu b’imburamumaro. Bidufasha kutikuza ngo twishyire hejuru Uwiteka yarirahiye ko icyubahiro cye atazagiha undi…

.Indi mpamvu ituma habaho kwigengesera mu gushima, nuko burya iby’umuntu yakora  byiza byose mu maso y’abantu , ntawashobora kumenya , imigambi ye yo mu mutima. Umuntu ashobora gufasha abakene ariko abaha gusa ibyasagutse iwe, kandi mu mutima we yishakira kugaragara.Umuntu ashobora kubwiriza cyangwa kuririmba neza, umukumbi w’Imana ugafashwa, ariko mu rugo iwe  muri Quartier , ku kazi aho akora., ari gica.ari umubisha Niyo mpamvu Nyiri ubwenge bwose, Nyiri ububasha bwose, nYIri ugutungana kose ni Uwiteka Imana yonyine. Uwo wenyine niwe ukwiye gushimwa, icyubahiro n’ikuzo. Bibe bityo .Abantu bati Iteka n’iteka.

Nubwo bimeze nk’uko ariko , ibi ntibishaka kuvuga ko tutashimira abatugiriye neza.abakoze umurimo neza, abo gushimwa baba bakwiriye gushimwa Abakwiriye ibyiza, babihabwe.Abatuyobora, bavunwa no kwikorera imitwaro yacu, abayobozi bacu bo mu mwuka nabo tubwirizwa kubaha ibibakwiye, kandi ibyo biba umugisha kuri twe. Niyo mpamvu abo baba bakwiye kubona ishimwe ryo mu buryo bwose riturutse ku mukumbi baragira. Uko ni ukuri kw’ijambo ry’Imana.

Ni muri urwo rwego, nshimira hano izo ngabo za Kristo, Jean Pierre, Olivier, na bagenzi babo bayobora iteraniro ryo kuwa gatatu mu Gakinjiro, kuba babera Mwuka Wera umuyoboro mwiza tuboneramo umugisha. Buriya mu Mwuka Baba bikoreye iteraniro, gufashwa kose babigiramo uruhare rukomeye, kandi hari intambara y’Umwuka barwana.Ndatekereza ko hari n’abandi bakristo benshi batekereza nkanjye, ndetse n’abayobzi bakuru bakaba babona akamaro ka bariya bagabo.

Bene Data rero ntakindi nashakaga kuvuga, gusa mumenye ko tubashimira kandi uwo mukorera arahemba ntiyambura. Cyokora nasaba ko n’abayobozi banyu uko bashobojwe  kimwe n’abakristo muri rusange, uko bashobojwe bajya babagaragariza ko batari indashima

Imana ikomeze ibagure.

MITALI Adolphe.

1 COMMENT

  1. nibyo rwose ni abo gushimirwa, bakora akazi gakomeye kdi baritanga cyane! usibye ko nyine ingororano zabo atari izahano mwisi, ariko nibyo abakristo kimwe nabayobozi babo bakwiye kugira reconnaissance!

    murakoze!

Comments are closed.