Itorero, insengero, idini urujijo rukomeye ruraje nzira benshi bamwe bakabura ikerekezo cy’aho bagana. SOBANUKIRWA

0
71

Abantu benshi muri iyi minsi bafata itorero nk’inyubako (insengero). Ariko ubu sibwo busobanuro bw’itorero bibiliya ivuga. Ijambo itorero rikomoka mu rurimi rw’ikigiriki”ekklesia”bisobanura “Iteraniro”. Ntabwo ubusobanuro bwa nyabwo bw’ijambo iteraniro bivuga inyubako (insengero), ahubwo ni ku bantu.

Birababaje cyane, aho ubaza umuntu aho itorero abarizwamo riri, akakubwira inyubako. Abaroma 16:5 hagira hati “… Muntahirize itorero ryo mu rugo rwabo.” Pawulo yifashishaga itorero ryo mu rugo, Atari inyubako, ahubwo ari insengero z’abizera.

Itorero ni umubiri wa kristo, nawe akaba umutwe waryo. Efeso 1:22-23 haragira hati: “Kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y’ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose.” Umubiri wa kristo ushingiye kubizera Yesu kristo kuva ubwo umwuka wera wamanukiraga intumwa (Ibyakozwe n’intumwa igice cya 2) Kugeza ubwo Yesu azaba agarutse. Umubiri wa Kristo ugizwe n’ibice bibiri:

Itorero ry’Imana rigizwe n’abafitanye umubano wihariye na Yesu Kristo. “Kuko mu mwuka umwe ari mo twese twabatirijwe k uba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa ab’umudendezo. Kandi twese twujujwe umwuka umwe” (1 Abakorinto 12:13). Uyu murongo uravuga ko uwizera wese ari mu itorero rya kristo kandi yahawe umwuka werawa kristo hw’ikimenyetso. Itorero ry’Imana, ni abo bose bakiriye agakiza binyuze mu kwizera Yesu kristo.

Itorero ry’ahantu (Local church) Abagalatiya 1:1-2: “Pawulo, intumwa … Njye na bene data turi kumwe bose, turabandikiye mwebwe abo mu matorero y’I Galatiya.”Hano tubonako mu ntara ya Galatiya harimo amatorero menshi, ayo twagereranya nk’amatorero y’ahantu runaka.

Itorero ry’Ababatisita, Itorero ry’Abagatolika, Itorero ry’Abaruteri n’ayandi., aya si amatorero y’Imana, ahubwo ni amatorero abizera bahuriramo aho batuye. Itorero ry’Imana rigizwe n’abiyeguriye Kristo bamwizeye kubw’agakiza. Aba bagize itorero ry’Imana bashobora guteranira hamwe bakaronka inyigisho bakanagirana ubuvandimwe binyuze mu itorero ry’aho batuye.

Mu ncamake, itorero si inyubako (urusengero) cyangwa andi matsinda akorera mu nsengero. Tugendeye kuri bibiliya, itorero ni umubiri wa kristo, bivuze abemeye bakanizera Yesu Kristo nk’umwami n’umukiza w’ubugingo bwabo bakaronka agakiza (Yohana 3:16; 1 Korinto 12:13).

Amatorero y’ahantu rero, ni aho abagize itorero ry’Imana bahurira. Itorero ry’ahantu, ni ahantu abagize itorero ry’Imana bahurira bagashyira mu bikorwa amahame aboneka mu rwandiko rwa 1 Abakorinto 12: Guterana, umurava, kwigisha ndetse no gufashanya mu bumenyi no mu buntu bw’umwami wacu Yesu Kristo.

Onesphore DUSHIMIRIMANA