Ijambo ry’Imana: “Ntimwishimire ko Abadayimoni babumvira” Igice cya 1. Ev.Mucyo David

0
214

LUKA 10:17-20 Nuko abo mirongo irindwi bagaruka bishīma bati “Databuja, abadayimoni na bo baratwumvira mu izina ryawe.” Arababwira ati “Nabonye Satani avuye mu ijuru, agwa asa n’umurabyo. Dore mbahayeubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo, n’imbaraga z’Umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose.

Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru.”

  IMPANO

Maze gusoma iri jambo nafashe umwanya wo kuritekerezaho maze numva nganirizwa mu buryo bukurikira  aribwo turibuze kiganiraho muri iki kigisho ariko ndibuze cyane kwibanda  kugukorera mumpano  duhabwa  cyangwa dufite biciye munzira nyinshi…

Yesu abwira abigishwa be  ndetse yanagendanaga nabo umunsi kuwundi ati  <<mwe kwishimira ko abadayimoni babumvira   ahubwo  amazina yanyu yandikwe  mugitabo cy’ubugingo >>

IMANA itanga impano zitandukanye  kubakozi bayo ariko kandi iyo tutayisengeye iteka ngo twumve icyo mwuka WERA atuyoboramo kandi tumwumvire  iyi mpano niyo satani akoresha  kuturimbura twebwe  abayikoreramo  nubwo hari benshi ifasha  bakajya mu ijuru  cyangwa se bakakira YESU nk’umwami numukiza w’ubugingo bwabo, izo mpano rero muri iki gihe zimaze gutuma benshi bibagirwa icyari ngombwa   kuruta ibindi  ariko kwandikwa kwamazina yabo migitabo cy’ubugingo  kuko barimo gukoreshwa ibitangaza  ndetse bitwaye imitima yabo  kuko nubwo babwiriza cyane ariko ntibashaka imitima ndetse n’intama yazimiye nkuko yesu abishaka  ahubwo barashaka ibyo intama zitanga   banejejwe no gukama kuruta kuragira umukumbi YESU yabaragije .

Yeremiya8:

11 Bagerageza komora uruguma

rw’umukobwa w’ubwoko

bwanjye baruca hejuru, bavuga

bati “ni amahoro! Ni amahoro,”

kandi nta mahoro ariho.

Igitumye abakozi b’IMANA benshi birengagiza ukuri  nuko batwawe benshi n’umwuka wo gukunda amafaranga  ndetse baranayashakisha  munzira zose  kugirango  bayagereho   kuko   imitima yabo yamaze gutwarwa  nayo  bituma uwo mwuka utsikamira kwera kw’IMANA muri bo ntago bagifite gutinya IMANA no kuyubaha

Abaheburayo13:5 Imibereho yanyu ntikarangwe no gukunda amafaranga, ahubwo mujye munyurwa n’ibyo mufite, kuko yavuze iti “sinzagusiga rwose kandi sinzagutererana.” Impano  no gukunda  amafaranga bihugije abantu bituma bibagirwa kwera no gukiranuka kandi aribyo Imana ibashakaho.

Umwuka wo kuraguza no guterekera  mu nzu y’Imana

Abantu bishimiye cyane gukoreshwa ibitangaza ndetse no guhanura kuruta uko bita kubuzima bwo gukiranuka ndetse n’ubuhamya bwabo hanze  bamwe bahimba ibinyoma abandi nabo batwawe n’Impano cyane  kuruta uko bubaha Imana .

Kuko imitima y’abanyarwanda benshi yirukira aho yumvise umuhanuzi  wakibaza niba abantu bashakira Imana ibyo ibaha cyangwa bajyanwa n’urukundo bakunze Imana  yabo, ibi rero byatumye hinjira undi mwuka mu itorero ry’IMANA  kandi  ni ikizira IMANA YANGA URUNUKA  nicyo tugiye kuvugaho gato:

Kuva kera hose tuziko mubanyarwanda cyangwa abakura mbere bacu baraguzaga bakanaterekera iyo rero witegereje itorero rya none usanga uyu mwuka waraje no mu itorero aho usanga abantu batagikurikiye Imana ngo bayishake  bayisenge ahubwo birukankira ahari umuhanuzi runaka kandi bimaze kuba umuco mu matorero ndetse no mu byumba hirya no hino b’yamasengesho.

Ibi rero Yesu yarebye abigishwa be maze ahitamo kubabwira igikwiye kandi kiruta ibindi aricyo nakubwira nawe usoma iki kigisho  ngo we kwishimira ko abadayimoni bakumvira ahubwo reba ko amazina yawe yanditse mu gitabo cy’ubugingo kuko impano n’agakiza biratandukanye cyane abantu benshi barimo gukorera mumpano bahawe ariko wareba imbuto zabo ugasanga mu byukuri barimo batukisha izina ry’Imana  ese  nawe uyu munsi ntiwaba wishimiye ko abadayimoni bakumvira ukirengagiza igikwiriye aricyo gakiza nubugingo bwawe bukaba burimo kujya mukaga kubera urimo gushaka cyane ibitangaza no kwemez abantu isi yose ikakumenya ariko izina ryawe ritari mugitabo cy’ubugingo ?

Ese ntiwasanga warabaye umupfumu mu nzu y’Imana  abantu basigaye baza kuraguza kandi wibwira ko urimo gukorera Imana ? Banza wibaze muribyo urimo gukora icyubahiro cy’Imana kiri he he?Ntago dushatse gupinga abahanuzi nabakozi b’Imana  ariko ndashaka kukwibutsa ko Uwiteka areba  motivation(Impamvu) ituma ukora ibyo ngibyo rero uzahembwa bitewe nikigusunikira kubikora. IMANA ntago uyu munsi igushakaho kwemeza abantu ahubwo ikeneye ko wowe wahinduka nawe ukaba igikoresho kizima cyera kiyihimbaza

Rom 12:1-2 Nuko bene Data, ndabinginga ku bw’imbabazi z’Imana ngo mutange imibiri yanyu, ibe ibitambo bizima byera bishimwa n’Imana, ari ko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose.

Abenshi rero muri iki gihe banejejwe nuko abadayimoni barimo kubumvira ariko birengagije ko Yesu akeneye ko tumwubaha kuruta ibyo dukora mu izina rye  kwemeza abantu byabaho ariko ndagira ngo umenye ko ubwawe utabasha guhindura mwuka wera niwe wenyine uhindura umutima akewemeza ibyaha byawo rero reka gutinda mu mpano ufite kuko ntago izakujyana mu ijuru kandi gukora byinshi mu izina ryayo ntibisobanuye ko ariyo koko irimo kugukoresha benshi barimo kubeshya mu izina rya Yesu reka kwitirira ikinyo cyawe Imana kuko yo niyera kandi izakomeza kuba iyera ariko uyu munsi wa none ndakugira inama yuko warekera aho ugahindura imyumvire nawe Yesu aragushaka .

Matayo7:27

Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati ‘Mwami, Mwami,ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe?’

Ni bwo nzaberurira nti “Sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z’ibibi mwe”

Abantu benshi rero barimo gukora cyane ariko ikibanejeje nukweze isi, kugaragara cyane ndetse n’ubutunzi butumye benshi batandukana n’Imana ariko Yesu akomeza abwira abigishwa be abantu bnshi bazavuga ko bahanuraga mu izina rye ariko we atarigeze kubamenya.

Ikibazo  ese muri ubwo buhanuzi, ibitangaza, kwirukana abadayimoni n’ibindi byinshi ….urimo gukora uzwi nande? Urimo kubikora mu izina ryande?

Uyu munsi biradusaba ko twakisuzuma kuko Yesu ntakeneye ko twemeza abantu gusa ahubwo akeneye ubuhamya bwacu ndetse ko n’amazina yacu yandikwa mu gitabo cy’Ubugingo  birashoboka ko umuntu yagira impano ndetse yakwerekwa  cyangwa agahanura ariko we adakijijwe cyangwa ibyo byose akabyitirira Imana ariko atariyo Imutumye  rero twari dukwiye gusunikwa n’urukundo dukunze Imana atari ukujya munsengero gushakamo ibitangaza nibindi biturangaza bigatuma Yesu atagura umwanya mu mitima yacu .

Yesu abahe umugisha cyane.

Ev.Mucyo DAvid

 

Ev Mucyo David duhindure identite tube abana b,Imana

+250788357035ngabomucyo@yahoo.fr  or  mucyoild@gmail.com