Ijambo ry’Imana : “DUHINDURE IDENTINTE” Ev.Mucyo David.

0
200
Identity word made of post it

DUHINDURE  IDENTITE

Ikaze mu kiganiro duhindure identite musanzwe mukurikirana kuri RADIO UMUCYO 102.8Fm buri wa gatanu 6h00-6h45  kikaba kigamije kuburira abantu no kubabwira kuva mu byaha bakakira YESU nk’Umwami n’Umukiza wabo nkuko tubisanga muri YOHANA1:12

UMWIGISHWA NYAKURI WA YESU .

YOHANA 8:31-32

31 Nuko Yesu akomeza abwira

Abayahudi bamwizeye ati

“niba muguma mu ijambo

ryanjye, muri abigishwa banjye

nyakuri;

Iri jambo ni ((muguma mu ijambo )) bishatse kuvuga  ngo ni mukora iteka ryose ibyo ijambo ryange  ribasaba ,cyangwa ni muyoborwa iteka ryose n’ijambo ryange muzaba abigishwa bange nyakuri.

Ibi bishatse gusobanura ko kuba umwigishwa wa YESU  bidusaba kuguma iteka mu ijambo rye tuyoborwa naryo kandi dukora ibyo ridusaba gukora rikaba ariryo riba indorerwamo (MIROR cyangwa MIROIR) twisuzumiramo uko dusa imbere y,IMANA DATA, kandi tukayoborwa naryo kuko niryo rizana  umucyo we muri twe rigatsinda icyaha mu buzima bwacu. Biragusaba rero ko iri jambo rikubera ibyo kurya byawe bya buri munsi  ndetse n’umuyobozi wawe w’iteka ryose  nibwo tuzaba abigishwa nyakuri ba YESU  .

 

IMIGANI7:1-3

Mwana wanjye, ukomeze

amagambo yanjye kandi

amategeko yanjye uyizirikeho.

2 Ukomeze amategeko yanjye

kugira ngo ukunde ubeho, kandi

uyarinde nk’imboni  y’ijisho

ryawe. 3 Ujye uyahambira

ku ntoki zawen kandi uyandike

ku mutima wawe.

Imana ishaka ko twayoborwa n’amategeko yayo ari ryo jambo ry’ukuri ritsinda umutima w’icyaha twaremanywe kugira ngo tubashe guhindura isi mu ishusho ya KRISTO  kuko umuntu atanga icyo afite muriwe,  iyo ufite agahinda muri wowe nabakwegereye bose niko ubasha kubaha kandi iyo umutima wawe wuzuye ibyaha nabagusanga bose ubashishikariza kubikora kuko umutima wuzuye icyaha ushirwa ari uko ukigezeho kuko uba ubwirizwa  na satani ariwe se w’ikibi cyose .

Igisha umutima wawe gukorera byose mu ijambo ryayo wirinde kuyoborwa namaranga mutima yawe kuko kamere yawe niyo izana urupfu mubuzi bwawe .

Ni gute twaba cyangwa twaguma mu ijambo rya YESU

Kuba mu ijambo rya YESU  ntago bishatse kuvuga  :

-Gusoma ijambo  rye cyane

-Kurifata mumutwe cyane ndetse buri munsi

-Kugira horaire cyangwa time table yuko turisoma

-Si ukuba umunyedini cyane

-Si uko tubwiriza abantu cyane

-Si ukuba umuvugabutumwa uzwi cyane

-Si uko uri Pasteur cyangwa umuvugabutumwa

-Si uko ngira umurimo nkora murusengero

Ibyo byose maze kuvuga hejuru ntago ari byo bisobanura ko turi mu ijambo ryayo nkuko  JOHN8:31-32  ahubwo  kuba mu ijambo YESU yavugaga nuko tuyoborwa naryo kandi tukaryizera ibyo tuvuga bikagaragazwa nibyo dukora tugakora ibyo ijambo ry’IMANA ridusaba gukora .

Rero nshuti yange YESU akeneye ubuhamya bwange cyangwa bwaawe kuruta uko twabwiriza cyane cyangwa twakora imirimo myinshi .

Nibyiza cyane ko tugira umirimo ariko kandi dukwiye gutekereza ku buhamya bwacu dusiga imusozi kuko bubwiriza cyane kandi bugira ingaruka nyinshi kuruta icyo twabwira abantu IMANA ntago ireba cyane umurimo ukora ahubwo ireba uburyo uwukoramo ni kigutera gukora ibyo ukora uyu munsi mu izina ryayo  kuko benshi babikora bashaka indamu abandi babiterwa nubwibone  nibyindi byinshi byasunikira umutima wawe kuba mu nzu y’IMANA no kuyikorera imirimo itandukanye .

Rero IMANA yacu yishimira umutambyi kuruta ibitambo kuko benshi bavunika batamba ariko igitambo cyose utambanye umutima udatunganye imbere y,IMANA data ntacyo kiba kivuze kuko nta impact cyangwa impinduka cyazana kuko IMANA ireba umutima tuzanye imbere yayo .

1samuel15:22 22 Samweli na we aramubwira

ati “ese Yehova yishimira

ibitambo bikongorwa n’umuriro

n’ibindi bitambo kuruta

kumvira ijwi rya Yehova?

Kumvirai biruta ibitambo, kandi

gutega amatwi biruta urugimbu

rw’amapfizi y’intama

 

EVANGELIST  MUCYO DAVID

Duhindure identite tube abana b,IMANA

Phone: +250788357035ngabomucyo@yahoo.fr  or mucyoild@gmail.com