Wednesday, November 20, 2019

Yakomoje kubiranga abapagani bo mu rusengero, asabako baterwa umugongo

Imvugo “abapagani bo mu rusengero” yatangiye kumvikana cyane mu minsi ishize bikomotse ku nyigisho z’ijambo ry’Imana zanyuraga kuri imwe mu maradiyo akorera hano mu...

Akomeje kwibaza aho rwa rukundo n’ubumwe byarangaga itorero byagiye.

“Ibyo ni byo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nimukundana.” (Yohana 13:35). Kera iyo winjiraga mu rusengero rw’abarokore wakiranwaga ubwuzu, urukundo n’ urugwiro rudasanzwe, wareba...

Hahirwa abafite umutima uboneye, kuko bazabona Imana.—Mat 5:8

Twabona dute ukuboko kwa Yehova? Reka turebe ingero zimwe na zimwe. Ushobora kuba wumva ko Imana yagufashije kumenya ukuri. Wenda hari igihe wagiye mu...

Kamere muntu ni iki? Bibiliya ivuga iki kuri kamere muntu?

Kamere muntu niyo ituma dutandukana n’ibindi biremwa. Kamere muntu itandukanye n’iy’inyamanswa, kandi mu biremwa byose umuntu niwe ubasha kwiyumva no gutekereza. Igitandukanye umuntu n’ibindi...

Menya impamvu utapfuye muri 2016 ukaba winjiye muri 2017- Ev.Kalisa Fred

Uyu mwaka uratangiye kandi ukwezi kwa mbere nako kuragutangiye, mfashe uyumwanya ngo nongere kuganira n’umutima wawe ndetse n'ubwenge bwawe. Ndahamya ko buri murenge wose...

Yavutse ntamaso afite ababyeyi be bahitamo kuzamura icyubahiro cy’Imana kuko ibahaye umwana udasazwe

Umwana w’umuhungu wavutse adafite amaso afite ababyeyi b’abakirisitu bizeye ko kubyara umwana utagira amaso ari igikorwa Imana yakoze kugirango ifungure amaso yabo babone icyubahiro...

Ijambo ry’Imana: Ibyiringiro by’umugisha.

“Kuko ubuntu bw’Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n’irari ry’iby’isi, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje...

Ijambo ry’Imana: Ni kuki abakristo bo muri iki gihe bahindutse ba nyamwigendaho?

Muri iyi minsi hari abantu b’Imana basa n’abaganjijwe n’ibizira birimo gukorerwa mu Itorero, bararuca bararumira bahebera urwaje. Wababaza uti: “Ese kuki amarorerwa nk’aya agukorerwa...

Ijambo ry’Imana: Abahanuzi b’ibinyoma.

Gal.6:7-8  “Ntimuyobe: Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira  Umwuka muri uwo...

Twe kugira ibindi bintu turutisha Imana

Iyo dukunze ikindi kintu cyose kukirutisha Imana, urukundo ruhindura isura ndetse rukangirika. Icyo gihe birangira urukundo ruhindutse uko dushaka aho kuba urukundo rw’ukuri nk’uko...

Ese gusenga Imana wiyiriza ubusa byagiriye akamaro ki abatubanjirije?

Bibiliya itubwira inkuru z’Abisiraheli uko bagendanye n’Uwiteka igihe kiza kugera kubera ibyaha byabo no gukiranurwa kwabo, inkingi y’igicu irahagarara n’iyumuriro yabayoboraga nijoro irahagarara kuko...

Emera ukingure Uwiteka mubane mu bibazo byawe. “Niho honyine hari igisubizo”.

1 Samweli 22:23 Gumana nanjye humura kuko uhiga ubugingo bwawe ariwe uhiga n’ ubwanjye kandi ni ugumana nanjye ntacyo uzaba. Intego y’ iri jambo ni...

Ijambo ry’Imana: Nk’uko ikizu kirinda abana bacyo…

Gutegeka kwa kabiri 32:11-12 Nk'uko ikizu gikangura ibyana byacyo, Kigahungiriza amababa hejuru yabyo, Kigatanda amababa kikabijyana, Kikabiheka ku mababa yacyo, Ni ko Uwiteka yari umuyobora...

Dore amwe mu makosa akomeye akunze gukorwa n’abantu mu gihe biyiriza ubusa basenga( jeûne).

Kwiyiriza ubusa usenga ni igikorwa cyiza kigufasha kongera ubusane bwawe n’Imana ndetse n’umubiri ugasa nk’ukora isuku. Gusa rimwe na rimwe hari ubwo bamwe babikora...

Ijambo ry’Imana. Burya abantu Sibo Mana!

Iyi nyandiko ndayitura cyane cyane umuntu waba yarakoze icyaha, akaba ari ntawe umucira akari urutega nk'uko abanyarwanda bavuga, umwanzi(satani n'abadayimoni) bakaba bavuga bati "awa",...

Ijambo ry’Imana: Mwemerane nkuko Kristo yabemeye.

Hari impamvu Paulo yabwiye Abakristo b'Abaroma ariya magambo. Iyo urebye uko ibintu byifashe mw'itorero ry'Imana, muri ki gihe, usanga iriya mpuguro yagira umumaro muri...

Umutima w’ umuntu urusha ibintu byose gushukana.

Umutima wanjye wababajwe no gusoma inkuru y’umuntu nzi cyane wanditse ku rubuga nkoranyambaga( Facebook) avuga agahinda kari mu mutima we yatewe n’ikibazo afitanye n’umuntu...

“Agaciro kawe karenze kure ibyo unyuramo kuko kabayeho bitaraza”

Aho ndi mu rugendo Hong Kong, nifuje gukomeza kubagezaho inyigisho ariko mu buryo buvunaguye. Dore amasomo nize ku gaciro k’umuntu. Agaciro ufite n’ako wahawe n’Imana. Niko...

“Jya ugendana akababaro ariko ntikazakugira imbata!” Can.Dr Antoine Rutayisire.

“Umuntu ashobora ate kubatuka ku ntimba, ku byaha... umuntu ashobora ate, kubabara ariko ntareke umuzi wo gusharirwa umera?” Kubabara ko muzababara Yesu nawe yagize...

Kuko Imana yamuhagurukiye, humura ntacyo Farawo akigutwaye!

Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y’Imana abe muri mwe, Uwiteka yafashije umutima wanjye anyuze muri iri jambo, arangaburira numva nshize inyota, numva ntakwiye...

Amakuru mashya